Miło nam poinformować, że dnia 19 listopada 2019 r. nasze przedszkole przystąpiło do projektu "Przedszkole Promujące Zdrowie". Jest to ogólnopolska akcja, mająca na celu przekazanie dzieciom spójnych i zrozumiałych dla nich informacji dotyczących zdrowia i zachowań z nim związanych. Promocja zdrowia jest nową, rozwijaną na świecie od lat 80. XX w., strategią działań dla umocnienia zdrowia ludzi – jednostek i społeczności. Zdefiniowana jest jako proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem i jego poprawą. Najbliższe tej definicji jest nieco zmodyfikowane znane hasło: Nasze zdrowie w naszych rękach. Oznacza ono, że ludzie – jednostki i społeczności – mogą i powinni podejmować działania w zakresie zapobiegania chorobom oraz poprawy i wzmacniania swojego zdrowia.

Podniesienie poziomu świadomości w zakresie promocji zdrowia jest głównym warunkiem upowszechniania zdrowych nawyków. Przedszkole osiąga to poprzez zwiększanie skuteczności edukacji zdrowotnej dzieci. Głównym warunkiem pomyślnego procesu wychowania jest zdrowie dziecka. W trakcie jego dzieciństwa kształtują się podstawy zachowań zdrowotnych. Utrwalone przyzwyczajenia oraz nawyki decydują o późniejszym trybie życia. Edukację zdrowotną należy rozpoczynać jak najwcześniej, dzieci wówczas nabywają umiejętności dbania o własne zdrowie oraz społeczności w której się znajdują.

Projektem zostało objęte całe przedszkole: dyrektor, nauczyciele, pracownicy, dzieci oraz ich rodzice. W ramach jego odbywają się w naszym przedszkolu systematycznie różne zajęcia związane z promocją zdrowego stylu życia. Podejmowane działania edukacyjne koncentrują się na realizacji następujących celów szczegółowych:

- rozbudzaniu zainteresowania własnym zdrowiem,

- kształtowaniu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu,

- wdrożeniu do przestrzegania bezpieczeństwa,

- kształtowaniu nawyków higieniczno-kulturalnych,

- rozwijaniu sprawności ruchowej,

- kształtowaniu pozytywnych cech charakteru,

- wdrożeniu do współdziałania i współżycia w grupie,

- wdrażanie do czynnego wypoczynku.