Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem                                                   Podkarpacka Fundacja Rozwoju Regionalnego

Miasto Rudnik nad Sanem                                                              Podkarpacka Fundacja Rozwoju Regionalnego

Projekt "Rajski zakątek" realizowany przez Gminę i Miasto Rudnik nad Sanem w partnerstwie z Podkarpacką Fundacją Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej. Projekt realizowany jest na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu : od: 01.05.2018-31.12.2018

Celem głównym projektu jest utworzenie 50 nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci z województwa podkarpackiego gminy i miasta Rudnik nad Sanem.

PLANOWANE EFEKTY:

utworzenie 50 miejsc wychowania przedszkolnego

zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej<

podniesienie kompetencji 4 nauczycieli

• prowadzenie zajęć dodatkowych

GRUPA DOCELOWA:

 

50 dzieci w wieku 2,5 do 6 lat w nowootwartej placówce

4 nauczycieli

100 dzieci objętych dodatkowymi zajęciami społeczno-emocjonalnymi  (50 w nowootwartej placówce i 50 z istniejącego Przedszkola Miejskiego w Rudniku nad Sanem)